E-parduotuvės VaikoSvajone.lt Pirkimo-pardavimo Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra būtinas juridinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavote prekių krepšelį, nurodėte pristatymo adresą, pasirinkote apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Jūs turite teisę atsisakyti prekių, remiantis pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ar loterijose; kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate

Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

5. Mūsų teisės

Jei Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Jūsų registraciją. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje arba kitame prekes pristatymo dokumente. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį arba kitą prekės pristatymo dokumentą be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta, o prekė įpakuota. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Jūs sutinkate su tuo, kad e-parduotuvei vaikosvajone.lt bus prieinamas Jūsų el.pašto adresas ir kiti Jūsų pateikti duomenys, tai yra -vardas, pavardė, telefono numeris, siuntos pristatymo adresas, el.pašto adresas. Jūs taip pat duodate leidimą saugoti šiuos duomenys e-parduotuvės vaikosvajone.lt klientų bazėje ir leidžiate Mums siųsti naujienlaiškius Jūms, jeigu Jūs jos užsakote, tuo patvirtinus Jūsų dalyvavimą vaikosvajone.lt e-parduotuvės lojalumo kampanijoje.( vaikosvajone.lt lojalumo kampanijos taisyklės skelbiamos atskirai).

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Privatumo politika

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. VšĮ "PoliPRO" gerbia visų savo pirkėjų, taip pat el.parduotuvės www.vaikosvajone.lt lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius VšĮ "PoliPRO" klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi VšĮ "PoliPRO" el.parduotuvė www.vaikosvajone.lt, taip pat užsisakydami prekes bei suteikdami VšĮ "PoliPRO" savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi “varnelę”. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, toki kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – VšĮ "PoliPRO" klientas (įskaitant lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami VšĮ "PoliPRO".

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6.Duomenų valdytojas – VšĮ "PoliPRO" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kodas 302521325, registruota Jogailos g.83 Maisiagala Vilniaus rajonas, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant www.vaikosvajone.lt ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. RENKAME TIK ŠIUOS ASMENS DUOMENIS

3.1. VšĮ "PoliPRO" renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt arba užsisakydami prekes kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su prekių pristatymu, pvz., prekė ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, el.parduotuvės www.vaikosvajone.lt slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes.

3.2. Aukščiau punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi VšĮ "PoliPRO" bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (užsakymų vykdymo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

3.3. VšĮ "PoliPRO" renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie el.parduotuvės www.vaikosvajone.lt tokie kaip: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.4. Punkte 3.3. nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi VšĮ "PoliPRO" bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. VšĮ "PoliPRO" tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, VšĮ "PoliPRO" klientų identifikavimui VšĮ "PoliPRO" informacinėse sistemose, registruojantis el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. JŪSŲ TEISES

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu [email protected]; siunčiant paštu, adresu Kareivių g.2B Vilnius) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad VšĮ "PoliPRO" ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: 

a) jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

b) Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

c) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

d) kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

taip pat reikalauti, kad VšĮ "PoliPRO" apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte VšĮ "PoliPRO" susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime VšĮ "PoliPRO" naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

8.1.  VšĮ "PoliPRO" darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. VšĮ "PoliPRO" gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie VšĮ "PoliPRO" teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis VšĮ "PoliPRO" vardu ir VšĮ "PoliPRO" ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio VšĮ "PoliPRO" (duomenų valdytojo) leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, www.vaikosvajone.lt gali būti naudojami  Slapukai: “sutikimas” (Sutikimo su svetainės privatumo politika patvirtinimas), “_ga”, “_gat”, “_gid” (Google Analytics statistikos informacija).

10. KOKIAS NUORODAS PATEIKIAME SVETAINĖJE?

10.1. El.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt gali but pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis el.parduotuvės www.vaikosvajone.lt turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos el.parduotuvėje www.vaikosvajone.lt, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir VšĮ "PoliPRO" neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.